DomovO podjetjuKatalog IJZ

Katalog IJZ

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Komunala Radovljica, d.o.o.
Odgovorna oseba: Matija Žiberna, mag. org.
Datum prve objave kataloga: 29. 7. 2005
Datum zadnje spremembe: 5. 10. 2005

E-katalog je dostopen na spletnem naslovu www.komunala-radovljica.si.

Katalog v tiskani obliki je dostopen na sedežu podjetja Komunala Radovljica, d.o.o.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN
    INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Naziv: Komunala Radovljica, d.o.o.
Naslov: Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
Telefon: 04/537 01 11
Telefaks: 04 537 01 12
E-naslov: info@komunala-radovljica.si, ime.priimek@komunala-radovljica.si
Transakcijski račun: 07000-0000008529
Matična številka: 5063485
Identifikacijska številka za DDV: SI9860575

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa

USTANOVITELJI DRUŽBE
Ustanoviteljica družbe je Občina Radovljica.

DEJAVNOSTI DRUŽBE
Komunala Radovljica, d.o.o., s sedežem na Ljubljanski cesti 27 v Radovljici, prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odlokom opredeljene kot gospodarske javne službe, predvsem pa tiste, ki pomenijo izvajanje naslednjih opisno določenih dejavnosti:

 • izvaja strokovno tehnične in razvojne naloge ter investicijsko načrtovanje glede gospodarjenja s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami;
 • izdaja soglasja in dovoljenja za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje in na druge komunalne objekte in naprave,
 • določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Podjetje: Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica

Vodstvena struktura Komunale Radovljica, d.o.o., je naslednja:

Direktor: Matija Žiberna, mag. org.
 

Sektorji

Vodja Razvojnega sektorja
mag. Darko Lukan, univ. dipl. inž. grad.

Vodja Finančno-računovodskega sektorja
mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon.

Dejavnosti

Vodja dejavnosti Vodovod, kanalizacija, čistilne naprave
Bojan Gašperin, mag. org.

Vodja dejavnosti Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin
Mojca Dolar, univ. dipl. biol.

Organigram organa

Organigram Komunale Radovljica, d.o.o.

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojne osebe

Ime in priimek ter naziv:
Funkcija:
Naslov:
Telefon:
E-naslov:

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske unije z
      delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma
      evropskega registra predpisov)

Zakoni

Podzakonski akti

Predpisi EU

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra
       predpisov)

Predlogi predpisov

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Komunala Radovljica, d.o.o., izdaja:

 • projektne pogoje h gradnji (vodovod, kanalizacija),
 • soglasja k projektnim rešitvam oz. k projektni dokumentaciji,
 • soglasje za priključitev
 • soglasje za gradnjo enostavnega/nezahtevnega objekta
 • smernice k prostorskim aktom – lokacijski načrt, zazidalni načrt,
 • mnenja k predlogu lokacijskega načrta ali zazidalnega načrta,
 • soglasje za povečavo ali razdelitev obstoječega vodovodnega priključka, soglasja h priključitvi obstoječega objekta na javno vodovodni in kanalizacijsko omrežje
 • projektne pogoje in soglasja za priključitev

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Seznam odjemnih mest
 • kataster:
  * javnih vodovodnih napeljav in objektov,
  * javnih kanalizacijskih in čistilnih naprav ter objektov,
  * greznic,
  * zbiralnic ločenih frakcij odpadkov (ekološki otoki).

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz.
     seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij

 • Javna naročila
 • Kakovost pitne vode
 • Urnik razporeda odvoza odpadkov
 • Razpored odvoza grezničnih gošč
 • Razpored menjave vodomerov
 • Obvestila o načrtovanih prekinitvah oskrbe s pitno vodo
 • Ceniki

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posamezih sklopov informacij

Spletna stran Komunale Radovljica, d.o.o: www.komunala-radovljica.si
E-naslov: info@komunala-radovljica.si

Vsi dokumenti v tiskani obliki in informacije javnega značaja so v času uradnih ur dostopni na sedežu podjetja Komunale Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ
    JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov


Objava seznama oddanih evidenčnih naročil

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavljamo seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3, in od katerih dalje mora naročnik izvesti postopek javnega naročanja, na način kot ga določa zakon.

‒ naročila, ki so bila oddana od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 na splošnem ali infrastrukturnem področju:

Seznan oddanih evidenčnih naročil 2017 (12 kB)

‒ naročila, ki so bila oddana od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 na splošnem ali infrastrukturnem področju:


Seznam oddanih evidenčnih naročil 2016 (12 kB)