Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadne vodeMale komunalne čistilne naprave in greznice

Male komunalne čistilne naprave in greznice

Odpadne vode in greznične gošče vsebujejo veliko različnih spojin, zlasti ogljikovih in dušikovih, ter mnogo mikroorganizmov, zato je pomembno, da z njimi pravilno ravnamo. Malomarno izlitje v okolje lahko povzroči različne težave, kot npr. onesnaženje virov pitne vode, širjenje nalezljivih bolezni in »cvetenje« stoječih ali počasi tekočih voda.

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v:

 Lastniki greznic in MKČN morajo poskrbeti za njihovo pravilno izvedbo in delovanje ter omogočiti redno praznjenje.

V okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zagotavljamo:

Roki za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav

Okolju prijazno praznjenje greznic in MKČN

Greznične gošče sodijo na čistilno napravo, kjer jih ustrezno obdelamo in razgradimo. Na tak način zajete in obdelane ne predstavljajo več tveganja za okolje ter zdravje ljudi.

Komunala Radovljica izvaja praznjenje greznic in MKČN sistematično. Greznične gošče prevzamemo s primernim vozilom (fekalnikom) in jih v skladu s predpisi očistimo na Centralni čistilni napravi Radovljica. Po obdelavi blato odpeljemo pooblaščenemu prevzemniku, ki poskrbi za okoljsko ustrezno odstranjevanje.

Zagotavljamo:

1. Redno praznjenje: enkrat na tri leta 

Redno letno praznjenje greznic in MKČN izvajamo po vnaprej izdelanem terminskem načrtu, ki poteka v toplejšem delu leta, to je od marca do novembra. Vsako gospodinjstvo o praznjenju posebej in pravočasno obvestimo.

2. Interventno: po potrebi tudi večkrat (do trikrat v treh letih).

Praznjenje greznic na tri leta temelji na predpostavki, da so greznice ustrezne, to pomeni dovolj velike in pravilno zgrajene. Če so greznice premajhne ali se pojavljajo težave v njihovem delovanju, lahko lastniki greznic v obdobju triletnega ciklusa praznjenja koristijo možnost dveh dodatnih odvozov brez dodatnega plačila. Pri tem lastnika oz. uporabnika objekta obvestimo, da je treba greznico ustrezno urediti.

Upravljavci MKČN ali greznic morate zagotoviti neoviran dostop in odvoz blata ter izvajanje pregledov MKČN. Greznico ali MKČN morate ustrezno pripraviti: dvigniti pokrov, odstraniti morebitne ovire in omogočiti dostop do revizijskih odprtin.


Za naročilo praznjenja greznic uporabite obrazec za naročilo praznjenja in čiščenja greznice. Več informacij ob delavnikih med 7. in 15. uro na telefonski številki 04 53 70 123.