Pravne podlage

  • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, št. 47/05, 45/07, 79/09, 64/12),
  • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/15),
  • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju občine Radovljica (UO Občine Radovljica, 63/06),
  • Pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Radovljica (UO Občine Radovljica, 63/06).

Skrajni rok za izvedbo javne kanalizacije po predpisanih kriterijih naše države (gostota poselitve, število prebivalcev, občutljivost območja z vidika vodnih virov in kopalnih voda, dostopnost terena) je 31. december 2017. Do decembra 2017 naj bi kanalizacijo zgradili tudi drugje v občini Radovljica, kjer je predvidena.