DomovJavna naročila

Javna naročila

Javno zbiranje ponudb za prodajo specialnega vozila za pometanje s priključkom

15.01.2020

1. Predmet prodaje se deli na sklopa:

1. sklop: specialno vozilo za pometanje MULTICAR TREMO CARRIER S, nadgradnja vozila za pometanje TRILETY TXK

 Izhodiščna vrednost: 7.200,00 EUR brez DDV in 8.784,00 EUR z DDV.

2. sklop: Dodatna nadgradnja: posipalec silosni KIF, TREMO

Izhodiščna vrednost: 1.500,00 EUR brez DDV in 1.830,00 EUR z DDV.

Ponudnik lahko kandira za enega ali več sklopov (delov) ponudbe.

2. Pogoji prodaje in merila za izbor: nakup po načelu videno-kupljeno. Ponudba mora biti  izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

3. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe: Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do 5. 2. 2020 do 10. ure ne glede na vrsto prenosa na naslov Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica. Ponudba mora biti oddana v zaprtem ovitku (kuverti), na katero ponudnik prilepi obrazec št. 4.

4. Odpiranje ponudb: je javno in bo potekalo v sejni sobi Komunale Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, Radovljica, 5. 2. 2020 ob 10.30.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom interesenti dobijo pri Matjažu Zalokarju:

e-naslov: matjaz.zalokar@komunala-radovljica.si, tel. št. 031 307 139.

Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

Več informacij in razpisna dokumentacija 


15.01.2020 - Javno zbiranje ponudb za prodajo specialnega vozila za pometanje s priključkom

15.01.2020 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo snežnega pluga

Arhiv