Skoči do osrednje vsebine

Kataster

Kataster (GIS)

Lastnik javnega omrežja je Občina Radovljica, ki mora posredovati podatke o objektih javnega omrežja za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI). Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe vodi za objekte javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja kataster komunalnih naprav. Kataster se vodi v skladu z določbami Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora  in Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih. V zbirnem katastru so na enoten način vodeni podatki o vrsti in tipu objekta, njegovi lokaciji, identifikacijski podatki objekta in podatki o njegovem lastniku.

Nekoč in danes

Do leta 1997 smo kataster vodili v risani obliki na različnih kartografskih podlagah. Leta 1997 smo pričeli z vzpostavitvijo katastra v digitalni obliki s pomočjo programske opreme Arc Gis ter kasneje Acad. Podatki v katastru imajo različno lokacijsko natančnost. Natančnost teh podatkov je odvisna od načina zajema podatkov – prvi zajemi digitalnega katastra so bili narejeni z ročno vektorizacijo skeniranih obstoječih katastrskih načrtov, sledilo je opremljanje vektoriziranih vodov s podatki. Kasneje smo vektorske podatke dopolnili še s točkovnimi. Novejši podatki so geodetsko izmerjeni in pridobljeni iz različnih vrst projektne dokumentacije (PID, PDG,PZI).

Trenutno izdelava ter vzdrževanje katastra poteka v okolju AutoCad Map in v povezavi s podjetjem Kaliopa, d.o.o., Ljubljana, ki skrbi za spletni GIS-portal (iObčina in iKomunala). Portal iObčina je namenjen vsem uporabnikom in jim omogoča enostaven dostop do določenih podatkov. Spletni GIS portal iKomunala pa je namenjen le uporabi v komunalnih podjetjih.

Podatke katastra vodimo v Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu. Kataster se uporablja za namene izdaje soglasij in kot osnova za različne analize obstoječega vodovodnega ter kanalizacijskega omrežja, prav tako pa tudi za načrtovanje novih omrežij.

Obiščite občinski GIS.

Navodila za izvajanje terenskih meritev

Navodilo za izvajanje terenskih meritev določa izvajanje terenskih meritev in vsebino elaborata geodetskega načrta izvedenih del za zunanje izvajalce geodetskih storitev.  

Navodilo za izvajanje terenskih meritev in izdelavo elaborata geodetskega načrta