Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadne vode

Odpadne vode

Distribucija, odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Med pomembnimi dejavniki, ki vplivajo na okolje, je tudi ravnanje z odpadnimi vodamiOb rabi vode se bistveno spremenijo njene lastnosti.

Pitna voda takoj po uporabi postane odpadna voda, ki jo delimo na več vrst, in sicer na  gospodinjsko, industrijsko in padavinsko odpadno vodo.

Odpadne vode v gospodinjstvu

V vsakem gospodinjstvu je pitna voda nepogrešljiva. Potrebujemo jo za pitje, kuhanje, pripravo hrane, pranje perila, umivanje, splakovanje stranišč, zalivanje vrtov itd.

Zaradi neprimernega ravnanja z odpadnimi vodami so gospodinjstva še vedno eden največjih onesnaževalcev voda in s tem našega življenjskega okolja.

Drugi veliki povzročitelji onesnaženja so industrija (odplake), kmetijstvo (umetna gnojila, škropiva) in promet.

onesneževalci

                      Največji onesnaževalci voda.

Odvajanje odpadnih voda

V prizadevanju za čisto okolje moramo z odpadnimi vodami iz gospodinjstev odgovorno ravnati.

Komunalne odpadne vode skupaj z industrijsko in padavinsko odpadno vodo na lokacijah, kjer je zgrajen kanalizacijski sistem, potujejo iz naših domov, z industrijskih območij, cestišč in drugih utrjenih površin v javno kanalizacijo do čistilnih naprav (v nadaljevanju ČN). Na območjih, kjer ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda preko kanalizacijskega sistema v ČN, se odvajanje zagotovi v malih komunalnih čistilnih napravah (v nadaljevanju MKČN) ali obstoječih pretočnih ali nepretočnih greznicah.

Kanalizacija (fekalna, meteorna, kombinirana) je razvejan sistem kanalov in objektov, ki služijo za odvod odpadnih voda do ČN in od tam naprej v odvodnik (običajno reka ali potok).

Kanalizacijski vodi so sestavljeni iz cevi za transport odpadnih voda. Prav tako kot vodovodno omrežje se delijo na magistralno, primarno in sekundarno omrežje. Transport odpadnih voda po kanalizaciji poteka po principu prostega pada (gravitacijska kanalizacija) ali s pomočjo črpalk (velike ravnine, večje naravne ovire, skalovje).

Kanalizacijskemu sistemu poleg omrežja pripadajo še drugi objekti:

  • črpališča;
  • razbremenilniki;
  • združitveni objekti;
  • revizijski jaški;
  • lovilci olj in peskolovi;
  • ČN.

Kanalizacijski sistem se na koncu zaključi s komunalno čistilno napravo (v nadaljevanju ČN).

Čiščenje odpadnih voda

ČN je infrastruktura za čiščenje odpadnih voda, ki jih nato očiščene vračamo nazaj v okolje. Gre za fizikalne, kemijske in biološke postopke, kjer z različnimi procesi očistimo vodo do te mere, da ni več škodljiva za okolje. ČN so različnih zmogljivosti. Od tega je odvisno, koliko odpadnih voda lahko sprejmejo in očistijo.

Na ČN pritekajo odplake naselij po kanalizaciji. Nekatera gospodinjstva imajo svoje ČN, ki jih zaradi namembnosti in zmogljivosti imenujemo individualne MKČN. V določenih primerih se odpadne vode iz gospodinjstev odvajajo v zbiralnike s funkcijo primarnega čiščenja, greznice.