Skoči do osrednje vsebine

Male čistilne naprave

Kaj je mala komunalna čistilna naprava?

Mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju MKČN) je naprava za obdelavo odpadnih voda z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2.000 PE. V MKČN potekajo procesi biološke razgradnje. Možnih je več različnih načinov biološke razgradnje in s tem različnih načinov delovanja MKČN:

  • s pospešenim prezračevanjem s pomočjo razpršene biomase,
  • s pritrjenim biološkim filmom,
  • z naravnim prezračevanjem s precejanjem skozi peščeni filter,
  • s pomočjo rastlin,
  • v prezračevanih lagunah ali naravnih lagunah, če je zagotovljeno posredno odvajanje v podzemne vode.

MKČN je urejen način odvajanja odpadnih voda, saj jih le-ta očisti tako, da izpust ne predstavlja večje obremenitve za okolje. Očiščene vode lahko odvajamo z izpustom v tla ali neposredno v površinske vode.

Aktualno: zakonske spremembe na področju čiščenja in odvajanja z MKČN

Z 31. 12. 2015 je pričela veljati Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, 98/15; v nadaljevanju: Uredba), ki za lastnike oz. upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) prinaša določene spremembe. Glavne so navedene v nadaljevanju.

  1. Prve meritve odpadne vode je treba zagotoviti za vsako novo MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ne glede na vrsto oz. tip MKČN. Osnovna parametra za komunalno odpadno vodo iz MKČN sta KPK in BPK5. Prve meritve zagotovi lastnik oz. upravljavec MKČN, ki izvajalcu gospodarske javne službe (GJS) odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode predloži  poročilo o opravljenih prvih meritvah na obrazcu in po navodilu, kot navaja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (UL RS, 94/14 in 98/15). Meritve lahko izvede samo akreditiran izvajalec, vpisan v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa (*Uredba, 17. člen, točka 7). Evidenca izvajalcev prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod je dostopna na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje (http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5). Za naročilo in izvedbo meritev ste dolžni poskrbeti upravljavci MKČN sami.
  2. Za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki ima že izvedene prve meritve oz. opravljeno oceno obratovanja (obstoječa MKČN) *Uredba uvaja obveznost pregleda MKČN vsaka tri leta (17. člen, točka 6). Pregled izvede izvajalec GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini, kjer izvaja javno službo (Komunala Radovljica). Pred pregledom mu mora upravljavec MKČN predložiti podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o MKČN ter morebitno zahtevano dokumentacijo (*Uredba, 28. člen; tu so navedene tudi ostale obveznosti upravljavcev MKČN). Izvajalec GJS pripravi poročilo o pregledu MKČN ter ga posreduje lastniku/upravljavcu MKČN.
  3. Poročilo o pregledu MKČN  (oz. poročilo o prvih meritvah MKČN, če gre za novo MKČN) je osnova za znižanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Lastniku/upravljavcu MKČN se namreč zgolj v primeru pozitivnega poročila o pregledu MKČN (poročila o prvih meritvah MKČN) okoljska dajatev zniža za 90 % (kar v 13. členu določa Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, UL RS, 80/12 in 98/15).
  4. Prvi pregled MKČN je potrebno izvesti prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev.
  5. Pregled MKČN in poročilo je potrebno obnavljati vsaka tri leta, sicer se lastniku začne zaračunavati polna okoljska dajatev. Za vsak pregled MKČN mora njen lastnik/upravljavec vložiti vlogo (na predpisanem obrazcu) Komunali Radovljica. Izjema: pregleda MKČN ni potrebno opraviti zgolj v primeru, ko upravljavec MKČN v roku za izvedbo pregleda predloži izvajalcu GJS rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te MKČN. Meritve lahko izvede samo akreditiran izvajalec, kot je navedeno v prvi točki tega obvestila.

Obrazci za naročilo storitev: 

Informacije za kmetijska gospodarstva

Veljavna zakonodaja kmetijskim gospodarstvom omogoča, da za greznične gošče ter blato iz MKČN lahko sama poskrbijo na predpisan način. To pomeni, da morajo na kmetijskem gospodarstvu nastalo greznično goščo ali blato MKČN zmešati skupaj z gnojevko oz. gnojnico ter skladiščiti najmanj šest mesecev pred uporabo v kmetijstvu.

V zvezi s tem je potrebno izpolniti posebno izjavo (Izjava o obdelavi in uporabi grezničnih gošč ali blata MKČN v kmetijstvu) ter vlogo (Vloga za oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN) in oboje posredovati izvajalcu storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode - Komunali radovljica, d.o.o.

Izjava o obdelavi in uporabi grezničnih gošč ali blata MKČN v kmetijstvu (94 KB)

Vloga za oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN (86 KB)

Več informacij: 04/531 27 08 ali na 04/537  01 33.

Tipi MKČN glede na način prezračevanja

Vzdrževanje in upravljanje MKČN

Nakup MKČN