Skoči do osrednje vsebine
DomovDejavnostiOdvajanje in čiščenje odpadnih voda

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Cilj odvajanja in čiščenja odpadnih voda je vrniti očiščene vode nazaj v okolje in s tem zaključiti kroženje vode. Komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode po kanalizacijskem sistemu dotekajo v Centralno čistilno napravo Radovljica, od koder očiščene odtekajo v reko Savo.

Gospodinjstva, ki niso priključena na kanalizacijski sistem, odvajajo odpadne vode v greznice.
Greznično goščo najmanj na tri leta s posebnim vozilom prečrpamo in odpeljemo na čiščenje v Centralno čistilno napravo Radovljica. Na področjih, kjer tudi v prihodnosti, kanalizacijski sistem ne bo zgrajen, bodo morala gospodinjstva greznice nadomestiti z malimi čistilnimi napravami. Goščo iz malih čistilnih naprav prav tako prepeljemo in očistimo v centralni čistilni napravi.

Naloge v okviru gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda so:

  • zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti odvajanja odpadnih voda od izvora do čistilne naprave,
  • vzdrževanje in popravilo napeljav in objektov kanalizacijskega sistema,
  • širjenje javnega kanalizacijskega sistema in vključevanje novih uporabnikov,
  • zagotavljanje kakovosti očiščenih odpadnih voda na čistilnih napravah,
  • zagotavljanje skladnosti odpadnega blata in njegovo odlaganje,
  • vzdrževanje čistilnih naprav,
  • spodbujanje opuščanja greznic in vgradnja malih čistilnih naprav,
  • osveščanje in izobraževanje uporabnikov o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
  • izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in izvedbo čistilnih naprav,
  • rekonstrukcija obstoječe in gradnja nove infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.