Skoči do osrednje vsebine
DomovJavna naročila

Javna naročila

Prodaja rabljenega tovornega vozila Renault Kangoo

09.04.2024

KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica objavlja prodajo rabljenega tovornega vozila na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 in 31/18).

I. Predmet prodaje

Predmet prodaje je rabljeno tovorno vozilo Renault Kangoo 1.5 dCi, vozilo je vozno.

Tehnični podatki vozila:

 • letnik 2008,

 • datum prve registracije: 17. 6. 2008,

 • diesel motor,

 • število sedežev 2x,

 • vozilo za posebne namene – delavnica,

 • delovna prostornina motorja 1.461 cm2,

 • število prevoženih kilometrov 215.021 km,

 • avto je slabše ohranjen.

Pred prevzemom vozila s strani kupca bodo z vozila odstranjeni vsi napisi oziroma nalepke Komunale Radovljica, d.o.o., vidne na zunanjih straneh vozila.

 

Ocenjena vrednost: 1.500 EUR brez DDV oziroma 1.830 EUR z DDV.

 

II. Pogoji prodaje in merila za izbor

 1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.

 1. Izbrana bo ponudba z najvišjo ponujeno ceno, prodajalec pa si pridržuje pravico, da osebnega vozila, kljub ponujeni ceni višji od ocenjene vrednosti, ne proda.

 1. Obravnavane bodo le pravočasne ponudbe.

 1. Ponudbeni obrazec (OBR-1) je priloga temu pozivu, zainteresirani ponudniki pa ga lahko pridobijo tudi v tajništvu Komunale Radovljica.

 1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo ponudbe - prijavni obrazec (OBR-1),

 1. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani ponudbi je 50 EUR. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo - najnižji znesek višanja je 50 EUR.

 2. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.

 1. Pogodba o prodaji se sklene najkasneje v roku 30 dni od dneva odločitve o prodaji vozila. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, Komunala Radovljica, d.o.o. sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

 1. Izročitev predmeta prodaje in prenos lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine. Plačilo celotne kupnine v roku, ki bo določen v pogodbi, je bistvena sestavina pravnega posla.

III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe

Interesenti naj svoje pisne ponudbe z navedeno zavezujočo ceno, ki so jo pripravljeni plačati za osebno vozilo, oddajo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj! Ponudba za rabljeno vozilo Renault Kangoo«, na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov ponudnika.

Ponudbe sprejemamo do 22. 4. 2024, do 14. ure ne glede na vrsto prenosa na naslov Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica.

Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom interesenti dobijo pri Davorju Kapusu, e-naslov: davor.kapus@komunala–radovljica.si ali na telefonski št. 031 598 670 (od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure). Ogled vozila je možen po predhodnem dogovoru.

 

Ponudba - prijavni obrazec (OBR-1)

Javno zbiranje ponudb

Fotografije vozila

 

 

 

 

 


09.04.2024 - Prodaja rabljenega tovornega vozila Renault Kangoo

20.03.2024 - Tiskanje, kuvertiranje in pošiljanje računov ter drugih tiskovin

Arhiv