Skoči do osrednje vsebine
DomovProjektiProjekti v teku

Projekti v teku

Naložbe za obnovo in širitev komunalne infrastrukture

20.04.2022

Naložbe v javno vodovodno infrastrukturo so izrednega pomena, saj z njimi ohranjamo vrednost premoženja lokalne skupnosti in skrbimo za trajnostni razvoj oskrbe s pitno vodo.

Lastnik javne infrastrukture za pitno vodo Občina Radovljica in upravljavec Komunala Radovljica načrtujeta razvoj infrastrukture za pitno vodo ter zagotavljata financiranje naložb (omrežnina, proračun, evropska sredstva). Strategijo razvoja opredeljuje razvojni program Občine Radovljica. Skupno vodilo deležnikov je ekonomska učinkovitost in vzdržnost ter zagotavljanje visoke kakovosti. Komunala Radovljica dejavno sodeluje tudi pri pripravi upravno-tehnične dokumentacije in pri sami izgradnji infrastrukture.

Tudi naložbe, navedene v nadaljevanju, sledijo strategiji razvoja vodovodnega omrežja v občini Radovljica, ki predvideva povezovanje manjših lokalnih vodovodnih sistemov v večje.

Vodovod In kanalizacija Lancovo

Gradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja Lancovo, sofinancirana s strani EU sredstev, je v zadnji fazi in bo zaključena do konca septembra 2022. Dela potekajo tudi v Radovljici na območju ulic Cesta svobode, Cesta na Jezerca, Na Mlaki in Gradiški poti. Gre za lokacijo, kjer bo nov kanalizacijski sistem Lancovo preko treh črpališč in »mikro tunelinga« priključen na obstoječ kanalizacijski sistem v Donici, ki se zaključuje na Centralni čistilni napravi Radovljica. V gradnji so posamezni kanalizacijski in vodovodni odseki na območju Selc na Lancovem. V načrtu je še obnova vodohrana in črpališča Lancovo pod Selcami.

Vodovod in kanalizacija Kamna Gorica 1. faza

V teku je razpis za izbiro izvajalca za gradnjo vodovoda in kanalizacije 1. faza na območju Kamne Gorice. Občina Radovljica je judi ta projekt prijavila za sofinanciranje s strani EU sredstev v višini 50 %. V 1. fazi bo potekala gradnja sekundarnega oziroma oskrbovalnega vodovoda za območje Kamne Gorice, gradnja dela magistralnega vodovoda Lipniška dolina, ki bo v bodoče povezoval vodovodni sistem Radovljica s širšim območjem Krope oz. Lipniško dolino, in gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja. V 1. fazi bo v Kamni Gorici zgrajena približno polovica vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, v 2. fazi pa preostanek. V okviru gradnje komunalne infrastrukture bodo obnovljeni vsi vodovodni priključki in postavljen nov pitnik.

Obnova dela vodovoda med Brezjami in Peračico

Občina Radovljica zaradi pogostih okvar na povezovalnem vodovodu med naseljema Brezje in Peračica načrtuje obnovo najbolj obremenjenega odseka vodovoda. Ocenjena vrednost naložbe je 25.000 evrov.

Vodohran Posavec

Jeseni 2021 je stekla temeljita obnova vodohrana Posavec v KS Ljubno in bo zaključena letos spomladi. Vodohran je namenjen akumulaciji vode za pokrivanje vršnih obremenitev oskrbe s pitno in požarno vodo v Posavcu. Obnova objekta v vrednosti 25.000 evrov zajema nadzemna dela na gradbeni konstrukciji, izvedbo hidro- in termoizolacije, obnovo portala z zaščitno pločevino in zunanjih kamnitih opornih zidov, zunanjo ureditev ter ograjo. Utrjena je bila tudi dostopna pot do objekta. Letos bo vodohran vključen tudi v kontrolno nadzorno točko telemetrijskega nadzornega sistema vodovodnega sistema Radovljica. S tem bo upravljavcu omogočen stalen vpogled v delovanje vodovoda v Posavcu in hitrejše zaznavanje napak na sistemu.

Naložbe v povezavi z gradnjo druge infrastrukture

V sklopu gradnje kolesarskih povezav po občini Radovljica poteka obnova in dograditev dela oskrbovalnega vodovoda in kanalizacije na Železniški ulici ter Rožni dolini v Lescah. Na regionalni cesti Lesce-Bled država načrtuje gradnjo krožišča z odcepom za Šobec. V območju gradnje je načrtovana tudi obnova in novogradnja dela vodovodnega omrežja.

Na Zgoši se je pričela obnova mostu čez potok Zgoša in obenem del oskrbovalnega vodovoda, ki povezuje Begunje, Zgošo in Zapuže. Obnova krajših odsekov komunalne in cestne infrastrukture bo potekala tudi po drugih delih občine.

Dograjevanje mreže pitnikov po občini Radovljica

Letos se bosta mreži 19 pitnikov pridružila še dva, in sicer v Kamni Gorici in v Begunjah ob makadamskem parkirišču ob vstopu v Krpin.

Vlaganja v razvoj in prenovo komunalne infrastrukture imajo pomemben vpliv na zadovoljstvo uporabnikov. Kakovost in zanesljivost oskrbe sta na vedno višji ravni, močno pa so se zmanjšale tudi vodne izgube.

 


20.04.2022 - Naložbe za obnovo in širitev komunalne infrastrukture

05.05.2020 - Ravnanje z odpadnimi vodami jutri

Arhiv