DomovProjektiProjekti v teku

Projekti v teku

Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

07.11.2018

Pomemben vpliv na zadovoljstvo uporabnikov imajo tudi vlaganja v razvoj in prenovo komunalne infrastrukture, ki so v zadnjih letih zaznamovala razvoj radovljiške občine. Kakovost in zanesljivost oskrbe sta se dvignili na visoko raven, močno pa so se zmanjšale tudi vodne izgube.

V nadaljevanju navajamo naložbe, ki so bile zaključene ali še potekajo v letu 2018.

Langusova ulica v Radovljici

V letu 2017 je stekla obnova dotrajanega vodovoda na Langusovi ulici v Radovljici v dolžini okrog 270 metrov in individualnih vodovodnih priključkov. Obnova se je zaključila spomladi letos. Na istem delu ulice je načrtovana še izgradnja kanalizacije za padavinske odpadne vode, ki bo služila za odvodnjavanje javne ceste. Predvidena je tudi celovita obnova nosilnega cestnega ustroja z novo asfaltno površino. Gradnja se je začela oktobra.

Šercerjeva ulica v Radovljici

Na Šercerjevi ulici je zaključena celovita obnova vodovoda v dolžini približno 330 metrov (od križišča Langusove, Šercerjeve in Ljubljanske do križišča Šercerjeve in Bevkove ulice) z individualnimi hišnimi vodovodnimi priključki. Obenem je bila zgrajena nova kanalizacija za odvodnjavanje padavinskih meteornih voda. Sledila je še obnova cestnega ustroja in pločnikov ter asfaltiranje.

Ulica Staneta Žagarja v Radovljici

Na Ulici Staneta Žagarja je bil sočasno z novim odsekom fekalne kanalizacije obnovljen in dograjen del novega vodovodnega omrežja. V dolžini približno 80 metrov so bili obnovljeni tudi individualni hišni vodovodni priključki.

Cesta na Jezerca v Radovljici

Na Cesti na Jezerca je bil zgrajen vodovod v dolžini približno 460 metrov. Nov pločnik do krožišča je posebej razveselil gojence Doma Matevža Langusa.

Gradnikova cesta v Radovljici

Na Gradnikovi cesti je bilo obnovljenih približno 125 metrov javnega vodovoda in pripadajočih vodovodnih priključkov ter zgrajena nova kanalizacija za padavinske odpadne vode za odvodnjavanje javne ceste in površin. Sledila je obnova cestnega ustroja z novo asfaltno prevleko.

Dobravica

Na lokalnem vodovodnem sistemu Dobravica je bila v začetku leta 2018 vgrajena naprava za pripravo pitne vode. Gre za začasno rešitev do izvedbe novega povezovalnega vodovoda med Ovsišami in Dobravico.

Otoče

Oktobra je bila v Otočah med Vodohranom Otoče in naseljem Otoče zamenjana vodovodna cev v dolžini približno 400 metrov. Ta del trase vodovoda leži na kmetijskem zemljišču, ki zaradi posameznih zalednih izvirskih voda občasno plazi. Plazenje terena je povzročalo vse pogostejše poškodbe starejše vodovodne napeljave in s tem prekinitve dobave vode.

Begunje

Letos bodo zaključena rekonstrukcijska dela na zajetju Draga in obnovitvena dela na vodohranu Hraše z novo telemetrijsko nadzorno točko.

Pitniki

Postavljeni so bili štirje novi pitniki, in sicer na Brezjah ob centralnem parkirišču, v Begunjah pri gradu Kamen, pri osnovni šoli v Lipnici in na Cesti svobode v Radovljici. V obdobju od aprila do oktobra so pitniki obratovali že na 18 lokacijah.

Priprava dokumentacije za prihodnje naložbe

Program ravnanja z odpadnimi komunalnimi in padavinskimi vodami

Občina Radovljica je skupaj s Komunalo Radovljica, d.o.o., pripravila nov Program ravnanja za odpadno komunalno in padavinsko vodo na območju občine Radovljica, ki bo šel v potrjevanje na Občinski svet Občine Radovljica. Program določa razvoj infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda iz javnih površin v prihodnjem obdobju na območju občine (Podnart, Ovsiše, Zaloše, Otoče, Ljubno, Posavec, Brezje, Dobro Polje, Črnivec, Mošnje …).

Ravnanje s padavinskimi vodami v Radovljici in Lescah

V zaključni fazi je tudi izdelava idejne zasnove ravnanja s padavinskimi odpadnimi vodami na območju naselij Radovljica in Lesce. Ta načrt bo določal osnove za projektiranje izvedbe komunalne infrastrukture za padavinske odpadne vode s sočasno gradnjo ostale infrastrukture na območju teh dveh naselij.

Kanalizacija Lancovo

Poteka izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in nepovratnih sredstev kohezijskega sklada za ureditev kanalizacije na območju Spodnjega Lancovega in Selc. Projekt bo vključeval tudi določene vrzeli v kanalizacijskem sistemu na območju Radovljice in Lesc.

Kanalizacija in vodovod v Kamni Gorici

V izdelavi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo sekundarne kanalizacije in vodovoda v Kamni Gorici ter dela primarnega vodovoda na tem delu trase. Sistem bo sestavni del povezovalnega vodovodnega omrežja za Lipniško dolino, ki se gradi po fazah.

Ureditev podhodov, nadhodov in ostale infrastrukture

Med občinsko upravo, Slovenskimi železnicami, d.o.o., (SŽ) in Komunalo Radovljica, d.o.o., so začela potekati usklajevanja za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev podhodov, nadhodov in ostale infrastrukture pri prečkanjih železniške proge na celotnem območju občine Radovljica (od Lesc do Podnarta). SŽ v drugi polovici leta 2020 načrtujejo rekonstrukcijo obstoječe železniške povezave na širšem območju države in sosednjih držav.

Občina Radovljica, Komunala Radovljica, d.o.o., in Elektro Gorenjska, d.d., sodelujejo pri izvedbi projektne dokumentacije za ureditev komunalne infrastrukture (vodovod, elektroenergetsko omrežje, cesta, javna razsvetljava, ravnanje s padavinskimi vodami z javnih površin) na območju Podnarta, Ovsiš, Dobravice, Češnjice, Rovt in Poljšice.

Pripravlja se tudi projektna dokumentacija za ureditev komunalne infrastrukture za nova zazidalna območja (Koruza, Mivka, Pod golfom, Hipodrom) na območju Lesc.

V povezavi z obstoječimi obremenitvami na Centralni čistilni napravi Radovljica preverjamo možnost priključitve dodatnih obremenitev in s tem potrebno dograditev centralne čistilne naprave.

V letih 2019 in 2020 se bodo glede na razpoložljive finančne zmožnosti občinskega proračuna nadaljevale ali začele obnove in rekonstrukcije posameznih ulic v Radovljici (Šercerjeva ulica, Gradnikova cesta, Gorenjska cesta …) in Lescah (Povezava Dolina in Cesta na Jezerca, Dacarjeva ulica …).

Za Begunje pripravljamo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za zaključek dograditve ter rekonstrukcije primarnega in sekundarnega omrežja, zgrajenega v letih 2014 in 2015.

Za Mišače izdelujemo projektno dokumentacijo za urejanje zalednih voda v povezavi s cestno infrastrukturo in preostalim vodovodom, ki še ni bil obnovljen.

Za območje občine je v teku priprava projekta ureditve in dograditve kolesarskih poti, tudi za povezavo s sosednjimi občinami, ter v okviru poti vzporedna komunalna infrastruktura. Ob kolesarskih poteh se bo širila tudi javna mreža pitnikov za vodo.


07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

Arhiv