Skoči do osrednje vsebine
DomovProjektiProjekti v teku

Projekti v teku

Ravnanje z odpadnimi vodami jutri

05.05.2020

Kanalizacijsko omrežje pokriva dve tretjini vseh uporabnikov vodovodnega omrežja v občini Radovljica. Kanalizacijski sistemi zagotavljajo kakovostno čiščenje odpadnih voda, večjo okoljsko sprejemljivost in optimizacijo stroškov.

Operativni program

Na osnovi državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda je na področju varstva voda pred onesnaženjem zasnovan koncept izgradnje javne kanalizacije in KČN tudi v občini Radovljica. Obveznost izgradnje kanalizacijskega omrežja in priključevanja nanj je določena glede na območja poselitve oz. aglomeracije. Poselitve nad 2000 oseb (PE) morajo biti opremljene s kanalizacijo, ki se zaključuje s skupno ČN. V manjših aglomeracijah in za posamezne objekte je dovoljena tudi individualna MKČN.

Na osnovi sprememb državnega operativnega programa je Občinski svet Občine Radovljica aprila 2019 potrdil nov Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica.

Iz operativnega programa izhajajo ključne naloge:

  • dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema na Lancovem in drugih naseljih v občini;,
  • izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema v naselju Kamna Gorica;
  • nadgradnja ČN Radovljica;
  • izgradnja kanalizacijskega sistema Dvorska vas–Brezje–Posavec–Podnart z zalednimi naselji.

Zakonski rok za izvedbo naštetih naložb je 31. 12. 2023, njihova skupna vrednost pa presega 20 milijonov evrov. Občina Radovljica naložb v predpisanem roku z lastnimi sredstvi ne bo mogla v celoti izvesti, zato bodo potrebni dodatni viri financiranja (evropska sredstva).

Širitev kanalizacijskega sistema 20192021

V teku so dejavnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijski sistem Lancovo. Nanj bodo priključeni vsi objekti na območju spodnjega Lancovega in Selc ter nekaj objektov ob Cesti svobode in Jezerc, Kolodvorske ulice, Linhartovega trga in ulice Na Mlaki v Radovljici.

Če je kanalizacija zgrajena, je priklop obvezen.

Uporabnikom, ki že imajo možnost priključitve na kanalizacijski sistem in tega iz različnih razlogov niso storili, bo Občina Radovljica poslala odločbe, da to storijo.

V obdobju 2019–2012 so načrtovane manjše naložbe, ki bodo olajšale priključevanje uporabnikom in omogočile doseganje 98-% priključitve na poselitvi (aglomeraciji) Radovljica. V Radovljici gre za nekaj odsekov na: Kranjski in Gorenjski cesti, Tavčarjevi ulici, med Ljubljansko in Gubčevo ulico ter v Roblekovem naselju. V Lescah pa gre za: Leški hrbet, Rožno dolino, del med Šobčevo in Alpsko ulico, Hraško cesto ter Dacarjevo ulico.

Po izvedbi omenjenih naložb bo v poselitvi Radovljica ostalo delujočih še 40 greznic, ki ne bodo imele možnosti priključitve na javno kanalizacijo.

V nadaljevanju bodo, s ciljem doseganja 98-% priključenosti, ki je obveznost ob črpanju evropskih sredstev, sledile dejavnosti na poselitvi Zgoša. Gre za naselja in dele naselij Nova vas, Zgoša, Zapuže, Poljče, Begunje in Krpin.

Dober nasvet odtehta največ

V primeru, da pripravljate prenovo, ureditev dvorišča ali okolice oz. imate težavo z odvajanjem odpadnih voda, se obrnite na nas. Skušali vam bomo svetovati, kje in kako pripravite kanalizacijske priključke, če je kanalizacija načrtovana, ali kako urediti odvajanje padavinskih voda.

V pripravi je projekt izgradnje kanalizacijskega sistema Podnart–Dvorska vas s povezavo na ČN Podnart.

Potreba po večji zmogljivosti čistilnih naprav

Zaradi širitve kanalizacijskega sistema in novih priključitev na območju občin Radovljica in Žirovnica bo treba povečati zmogljivost CČN Radovljica. Za načrtovan nov kanalizacijski sistem na jugovzhodnem območju Podnart–Ljubno–Posavec–Dvorska vas bo treba zgraditi novo ČN v Podnartu.

Kako in do kdaj?

Kljub sprejetemu Občinskemu operativnemu programu ni mogoče natančno napovedati, kdaj in po kateri različici bo na posameznem območju urejeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Ocenjujemo, da program do 31. 12. 2023 ne bo v celoti udejanjen in da bo večji del naložb zgrajen do leta 2030. Dinamika je odvisna od razpoložljivih sredstev.

Naša želja je čim širša opremljenost poselitvenih območij z javno kanalizacijo, ki se povezujejo na večje ČN. Tak način zagotavlja največje zadovoljstvo uporabnikov, najbolj kakovostno čiščenje odpadnih voda, večjo okoljska sprejemljivost in optimizacijo stroškov (naložba, obratovanje, vzdrževanje).


20.04.2022 - Naložbe za obnovo in širitev komunalne infrastrukture

05.05.2020 - Ravnanje z odpadnimi vodami jutri

Arhiv