Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadne vodeKanalizacijski sistem

Kanalizacijski sistem

Kanalizacijski sistem je sestavni del komunalne infrastrukture, s pomočjo katere komunalna podjetja skrbijo za zmanjšanje vplivov človeka na okolje. Delovanje kanalizacijskega sistema je ključno za zagotavljanje zdravja prebivalcev in kakovosti bivalnega okolja.

Odpadne vode odvedemo po kanalizacijskem omrežju v skladu s predpisi tako, da v najmanjši meri vplivamo na okolje in ob tem ne zmotimo vsakdanjika urbanih naselij.

V radovljiški občini prevladuje mešani kanalizacijski sistem, kar pomeni, da se tako komunalne kot padavinske odpadne vode stekajo v isti kanal. Na določenih točkah je treba zgraditi zadrževalne bazene in razbremenilnike, ki preprečujejo, da bi ob izdatnejših padavinah odpadne vode preobremenile dovodni kanalizacijski sistem in ČN.

Novozgrajena kanalizacija ima dva ločena kanalizacijska sistema, tako da so komunalne in padavinske odpadne vode speljane v dveh ločenih kanalih. Ta sistem bistveno manj obremenjuje ČN, potrebuje manj zmogljiva črpališča, manjša je ogroženost preplavitve objektov.

Padavinske odpadne vode

Padavinske odpadne vode je najbolj ekološko in racionalno ponikati v tla čim bližje njenega nastanka.

Dovoljeno jih je odvajati  tudi neposredno v vodotoke ali s ponikanjem v tla. S tem čim manj prekinjamo naravno kroženje vode, preprečujemo dodatno siromašenje podtalnice, prehitro odtekanje vode do vodotokov naravnih odvodnikov (potokov in rek) in s tem zmanjšujemo možnosti poplav ter ne nazadnje prihranimo pri gradnji kanalizacijskih sistemov.

Padavinska voda s streh in utrjenih površin, ki je speljana v javno kanalizacijo, negativno vpliva na obratovanje ČN, saj odpadno vodo razredči, bistveno pa se povečajo tudi količine odpadnih voda. Posledično je učinek čiščenja odpadnih voda zmanjšan in stroški obratovanja ČN večji.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Radovljica daje usmeritve, da imajo vsi novi objekti, ob rekonstrukcijah pa tudi obstoječi objekti, obvezo, da se meteorna voda ponika v tla čim bližje nastanku.

Novi uporabniki so z odlokom dolžni zgraditi lastno ustrezno dimenzionirano ponikovalnico primerne velikosti, kjer teren ponikanje dopušča. Če teren ponikanja ne dopušča, je za nova zazidljiva območja treba predvideti izgradnjo ločene kanalizacije in skladno z vodnogospodarskimi pogoji urejenim izpustom meteornih voda v površinski odvodnik.

Nove okoliščine, kot so vse večja pogostost in intenzivnost nalivov ter nove utrjene površine, krajšajo zadrževalne čase padavinskih voda. Obstoječi mešani in meteorni kanalizacijski sistemi so hidravlično premalo zmogljivi. To povzroča razlivanje ali poplavljanje okolice in kleti.

V občini Radovljica novo meteorno kanalizacijo gradimo le na območjih, kjer ni možno lokalno ponikanje v tla. Ta meteorna kanalizacija je namenjena odvajanju voda iz javnih površin (ceste, parkirišča, parki). Padavinska voda iz zasebnih površin mora biti ponikana na zasebnih zemljiščih. Uredba MEDO tudi določa, da se lastnikom odvajanje padavinske
vode v javni kanalizacijski sistem dodatno zaračuna.