Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadne vodeKanalizacijski sistemVzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Vzdrževanje izvajamo po programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Program pripravimo za obdobje štirih let in ga posredujemo pristojnemu ministrstvu. Podrobnejše načrte pripravljamo letno ob izdelavi gospodarskega načrta za prihodnje leto.

Kontrolo in po potrebi čiščenje kritičnih odsekov izvajamo vsako leto ali po potrebi celo večkrat. Dobre kanalizacije, ki je pravilno zgrajena in dimenzionirana, ni treba čistiti, če ni dotrajana.

Med redna letna vzdrževanja spada tudi vizualni pregled celotnega kanalizacijskega sistema in revizijskih jaškov. Na podlagi zbranih informacij s terena izdelamo letni načrt čiščenja in morebitnih sanacij revizijskih jaškov ali kanalizacijskega sistema.

Na magistralnih, primarnih in sekundarnih zbiralnikih odpadnih voda izvajamo vizualno kontrolo jaškov in pokrovov, strojno čiščenje, presvetlitev s kamero ter manjša popravila jaškov, zamenjavo poškodovanih pokrovov, krpanje asfalta okoli pokrovov ipd.

Na objektih izvajamo kontrole razbremenilnikov visokih voda, zadrževalnih bazenov in črpališč. Vsa črpališča so opremljena z daljinskim nadzorom, preko katerega spremljamo delovanje črpalk, gladino vode v črpališčih in prejemamo obvestila o napakah v delovanju.

Med vzdrževanje sodi tudi deratizacija, ki jo izvajamo dvakrat letno na omrežju in objektih javne kanalizacije.

Ker želimo zagotavljati pravočasno in učinkovito redno čiščenje ter pravilno obratovanje naprav, izvajamo tudi kontrolo stanja kanalizacijskega omrežja. Izvajamo podrobne preglede stanja in funkcionalnosti kanalskih vodov in objektov.

Vaši predlogi štejejo

Pomembna so tudi opažanja in sporočila naših uporabnikov, ki jih sistematično zbiramo in obravnavamo.

Poleg rednih vzdrževalnih del se izvajajo tudi večja vzdrževalna dela, v katera sodijo točkovna popravila, kot je zamenjava pokrovov in rešetk, popravila odsekov med revizijskimi jaški in popravila objektov oz. obnove večjega obsega.

V izrednih razmerah lahko nastanejo poškodbe ali motnje v delovanju kanalizacijskega omrežja. Takrat se izvajajo dela odmašitve kanalizacije oz. povečanja pretočnosti kanala, črpanja iz poplavljenih prostorov, v primeru porušitve pa intervencijsko popravilo.