Skoči do osrednje vsebine
DomovSoglasja

Soglasja

Komunala Komunala Radovljica, d. o. o., v skladu z zakonodajo in javnimi pooblastili Občine Radovljica izdaja:

 • projektne pogoje (vodovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki);
 • mnenja;
 • soglasja za gradnjo enostavnega/nezahtevnega objekta;
 • soglasja za priključitev;
 • smernice k prostorskim aktom – lokacijski načrt, zazidalni načrt;
 • mnenja k predlogu lokacijskega načrta ali zazidalnega načrta;
 • soglasja za priključitev obstoječega objekta na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje;
 • soglasje za povečavo ali razdelitev obstoječega vodovodnega priključka itd.

 

Projektni pogoji

Projektne pogoje (obrazec 1: Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev) izdajamo na podlagi 42. člena Gradbenega zakona (GZ-1,Ur. l. RS, št. 199/21, 105-22-ZZNŠPP in 133/23) za poseg v prostor (stanovanjski objekti, poslovno-stanovanjski objekti, komunalni objekti in drugi objekti) na območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture.

Vlogi za izdajo projektnih pogojev je treba priložiti dokazila in projektno dokumentacijo, ki je predpisana po določbah Gradbenega zakona.

Obrazec 1: Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev

 

Mnenje

Mnenje h gradnji objekta se izdaja na podlagi 42. člena Gradbenega zakona (GZ-1,Ur. l. RS, št. 199/21, 105-22-ZZNŠPP in 133/23).

Vlogi za izdajo mnenja (obrazec 2: Vloga za izdajo mnenja) je treba priložiti dokazila in ustrezno projektno dokumentacijo, ki je predpisana po določbah Gradbenega zakona.

Priložiti je treba tudi posebno mapo z zbirnimi podatki, ki jo upravljavec javnega vodovoda in kanalizacije shrani v arhiv soglasij. Zbirna mapa naj vsebuje podatke o investitorju in nameravani gradnji ter o komunalnih priključkih (podatki o investitorju in nameravani gradnji, situacija poteka vodovodnega in kanalizacijskega priključka, shema vodomernega jaška, vzdolžni profil kanalizacijskega priključka/podatki o mali komunalni čistilni napravi itd.).

Obrazec 2:  Vloga za izdajo mnenja

 

Soglasje za gradnjo enostavnega/ nezahtevnega objekta

Vlogi za izdajo soglasja za gradnjo enostavnega/nezahtevnega objekta je treba priložiti dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za enostavne/nezahtevne objekte skladno z Gradbenim zakonom (46. člen GZ-1).

Obrazec 3: Soglasje za gradnjo enostavnega/ nezahtevnega objekta

 

Soglasje za priključitev

Soglasje za priključitev (obrazec 4: Soglasje za priključitev) se izdaja v skladu z odlokom lokalne skupnosti. Soglasje se izdaja za novogradnje in obstoječe objekte (priključitev na vodovodno in/ali kanalizacijsko omrežje, sprememba oz. ukinitev obstoječega priključka itd.).

Vlogi za izdajo soglasja za priključitev je treba priložiti:

 • pooblastilo (če vlagatelj ni investitor);
 • posestni list oz. potrdilo o lastništvu in soglasje solastnikov objekta, če je objekt v skupni lasti;
 • potrdilo o namenski rabi zemljišča;
 • gradbeno dovoljenje ali drug dokument, ki izkazuje legalnost gradnje;
 • projekt vodovodnega-kanalizacijskega priključka;
 • geodetsko-topografski načrt obstoječega stanja M 1:1000 oz. M 1:500 ali izsek iz DGD – PZI projektne dokumentacije;
 • kopija katastrskega načrta z vrisano lokacijo objekta (za objekte, zgrajene pred letom 1967);
 • kopija odločbe o rušitvi objekta ali odločbo o spremembi namembnosti objekta (v primeru ukinitve);
 • soglasje lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal priključek;
 • podatki o MKČN (tip, PE, način odvajanja očiščenih odpadnih voda, lokacija, opredeljena s koordinatami, podatki o vodnem telesu površinske oz. podzemne vode, v katerega se odvajajo odpadne vode, največja letna količina komunalnih odpadnih voda, ki nastajajo v objektu);
 • dokazilo o plačilu komunalnega prispevka.

Obrazec 4: Soglasje za priključitev

Obstoječi objekti morajo hkrati z vlogo za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje na Občini Radovljica oddati vlogo za odmero in plačilo komunalnega prispevka za izvedbo vodovodnega in/ali kanalizacijskega priključka.

 

Smernice in mnenja

Smernice in mnenja za načrtovanje in predvidene prostorske ureditve (lokacijski načrti, zazidalni načrti) se izdajajo na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 199/21,  18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

Vlogi za izdajo smernic ali mnenja je treba predložiti program priprave prostorskega akta, iz katerega je razvidna ocena stanja, razlog, pravna podlaga, okvirno območje itd.

 

Kmetijski namakalni priključek

Namakanje kmetijskih zemljišč z vodo iz javnega vodovoda, skladno z določili Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, štev. 88/12 in 44/22-ZVO-2), ne šteje za gospodarsko javno službo, ampak za posebno storitev izvajalca javne službe.

Skladno s spremembo Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica (DN UO, št. 279, 2.4.2021) lahko lastniki kmetijskih zemljišč za potrebe napajanja živine na prostem in namakanja kmetijskih zemljišč z upravljalcem javnega vodovoda Komunala Radovljica, d. o. o., sklenejo dogovor o dobavi pitne vode (Obrazec 5: vloga - soglasje za priključitev kmetijskega namakalnega priključka).

Vlogi je potrebo priložiti:

 • katastrsko situacijo z vrisano traso predvidenega priključka v merilu 1 : 500 ali 1 : 1.000,
 • notarsko overjeno pogodbo o ustanovitvi služnosti za gradnjo in vzdrževanje priključka, če bo priključek potekal po tujih parcelah,
 • izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (KMG MID),
 • mnenje kmetijsko svetovalne službe,
 • pooblastilo, če podpisnik dogovora ni lastnik zemljišča.

 

Izdaja soglasij in kataster

Eva KRVINA
Telefon: 04 537 01 22
E-naslov: eva.krvina@komunala-radovljica.si