DomovSoglasja

Soglasja

Izdajamo naslednja soglasja:

 • projektne pogoje h gradnji (vodovod, kanalizacija),
 • soglasja k projektnim rešitvam,
 • soglasje za priključitev (po ZGO-1),
 • soglasje za gradnjo enostavnega/nezahtevnega objekta,
 • smernice k prostorskim aktom - lokacijski načrt, zazidalni načrt,
 • mnenja k predlogu lokacijskega načrta ali zazidalnega načrta,
 • soglasja k priključitvi obstoječega objekta na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
 • soglasje za povečavo ali razdelitev obstoječega vodovodnega priključka, ...

Projektni pogoji

Projektne pogoje izdelamo na podlagi 49.b člena in 50. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 102/2004, 14/2005, 126/2007 in 108/2009) za poseg v prostor (stanovanjski objekti, poslovno-stanovanjski objekti, komunalni objekti in drugi objekti) na območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture.

Vlogi (obrazec 1) za projektne pogoje je treba priložiti idejno zasnovo, ki vsebuje:

 • prostorske podatke,
 • opis predvidene lokacije in objekta,
 • podatke o komunalni opremljenosti zemljišča, na katerem se bo nahajal objekt,
 • situacijo z vrisanim objektom,
 • podatke o največji potrebni količini vode (v l/s) in predvidenem povprečnem mesečnem odjemu (v m3).

Soglasje k projektnim rešitvam

Soglasje k projektnim rešitvam se izdaja na podlagi 49.b člena in 50.a člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004, 14/2005, 126/2007 in 108/2009).

Vlogi za soglasje k projektnim rešitvam (obrazec 1) je treba priložiti ustrezno projektno dokumentacijo (projekt PGD – vodilna mapa, arhitektura) s projektnimi pogoji oziroma pogoji iz zazidalnih/lokacijskih načrtov.

Priložiti je treba tudi posebno mapo z zbirnimi podatki, ki jo upravljavec javnega vodovoda in kanalizacije shrani v arhiv soglasij. Ta mapa naj vsebuje podatke o investitorju in nameravani gradnji ter o komunalnih priključkih (situacija poteka vodovodnega in kanalizacijskega priključka, shema vodomernega jaška, vzdolžni profil kanalizacijskega priključka/podatki o mali komunalni čistilni napravi, … ).

Soglasje za priključitev

Soglasje za priključitev se izdaja na podlagi 49.b člena in 50.a člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004, 14/2005, 126/2007 in 108/2009).

Vlogi za izdajo soglasja za priključitev (obrazec 1) je treba priložiti ustrezno projektno dokumentacijo (IDZ ali PGD– vodilna mapa, arhitektura), podroben prikaz izvedbe vodovodnega in kanalizacijskega priključka, vodomernega jaška z vgradnjo vodomera, višinsko obdelan kanalizacijski priključek – priklop preko revizijskega jaška, parcelne št. zemljišč, po katerih bodo potekali komunalni priključki.
Če je predvidena mala komunalna čistilna naprava (če priklop na javno kanalizacijo ni možen) je treba priložiti: tip MKČN, zmogljivost in način čiščenja odpadnih voda, način ovajanja odpadnih voda, lokacijo MKČN, podano v koordinatah, predvideno največjo količino komunalnih odpadnih voda (ki bodo nastajale v objektu), izjavo o skladnosti.

Priložiti je treba tudi posebno mapo z zbirnimi podatki, ki jo upravljavec javnega vodovoda in kanalizacije shrani v arhiv soglasij. Mapa naj vsebuje podatke o investitorju in nameravani gradnji ter komunalnih priključkih – podroben prikaz izvedbe vodovodnega in kanalizacijskega priključka, vodomernega jaška z vgradnjo vodomera, višinsko obdelan kanalizacijski priključek – priklop preko revizijskega jaška, parcelne št. zemljišč, po katerih bodo potekali komunalni priključki, podatki o MKČN.

Soglasje k priključitvi obstoječega objekta na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje

Za priključitev objekta na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje je treba izpolniti vlogo (obrazec 2), kateri mora vlagatelj/investitor na zahtevo upravljavca priložiti:

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje (stanovanjski objekt, poslovni objekt, vikend, garaža), v katerem mora biti opredeljena priključitev na vodovodno ali kanalizacijsko omrežje;
 • za objekte, ki so bili grajeni pred letom 1967 (stara hiša), ustrezen dokaz o lastništvu in izjavo pristojne upravne enote, da je bil objekt grajen pred tem letom oziroma ima uporabno dovoljenje;
 • mapno kopijo;
 • po potrebi soglasje lastnika že obstoječega vodovodnega priključka, če se nov priključek navezuje nanj;
 • pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti lastnika zemljišča, preko katerega bo izveden vodovodni ali kanalizacijski priključek.

Hkrati z vlogo za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje je treba na Občini Radovljica oddati vlogo za odmero in plačilo komunalnega prispevka za izvedbo vodovodnega ali kanalizacijskega priključka.

Smernice in mnenja

Smernice in mnenja za načrtovanje in predvidene prostorske ureditve (lokacijski načrti, zazidalni načrti) se izdajajo na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007 in spremembe).

Vlogi za izdajo smernic ali mnenja je treba predložiti program priprave prostorskega akta, iz katerega je razvidna ocena stanja, razlog, pravna podlaga, okvirno območje, …

Izdaja soglasij in kataster

Eva KRVINA
Telefon: 04/537 01 22
E-naslov: eva.krvina@komunala-radovljica.si

 

Soglasje k priključitvi obstoječega objekta na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje