Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadne vodeRavnanje z odpadnimi vodami

Ravnanje z odpadnimi vodami

Ravnanje z odpadnimi vodami v občini Radovljica

Kanalizacijsko omrežje pokriva dve tretjini vseh uporabnikov vodovodnega omrežja v občini Radovljica.

Javni kanalizacijski sistem občine Radovljica je zgrajen na levem bregu Save, in sicer na območju naselij Radovljica, Lesce, Begunje, Poljče, Zapuže, Zgoša, Hlebce, Hraše, Studenčice, Vrbnje, Gorica in Nova vas. Na radovljiški sistem je priključenih tudi 500 gospodinjstev iz občine Žirovnica. Kanalizacijski sistem se zaključuje s CČN Radovljica, kjer se odpadne vode očistijo in nato prečiščene vračajo nazaj v okolje – v reko Savo.

V letu 2019 je bilo v javni kanalizacijski sistem vključenih približno 12.684 prebivalcev oz. 4.975 gospodinjstev in 448 gospodarskih subjektov.

Na desnem bregu Save v tem obdobju poteka postopna gradnja kanalizacijskega sistema v Lipniški dolini. Naselja Kropa, Brezovica in Lipnica so že priključena na kanalizacijo. Zgrajena je že kanalizacija do Kamne Gorice, ki bo omogočila izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja in priključitev tudi tamkajšnjim prebivalcem. Odpadne vode iz Lipniške doline se odvajajo na KČN Kropa, kjer se očistijo in odtekajo v potok Lipnica.

Področje ravnanja z odpadnimi vodami v številkah

področje v številkah

Operativni program

Na osnovi državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda je na področju varstva voda pred onesnaženjem zasnovan koncept izgradnje javne kanalizacije in KČN tudi v občini Radovljica. Obveznost izgradnje kanalizacijskega omrežja in priključevanja nanj je določena glede na območja poselitve oz. aglomeracije. Poselitve nad 2000 oseb (PE) morajo biti opremljene s kanalizacijo, ki se zaključuje s skupno ČN. V manjših aglomeracijah in za posamezne objekte je dovoljena tudi individualna MKČN.

Na osnovi sprememb državnega operativnega programa je Občinski svet Občine Radovljica aprila 2019 potrdil nov Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica.

Iz operativnega programa izhajajo ključne naloge:

  • dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema na Lancovem in drugih naseljih v občini;,
  • izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema v naselju Kamna Gorica; 
  • nadgradnja ČN Radovljica; 
  • izgradnja kanalizacijskega sistema Dvorska vas–Brezje–Posavec–Podnart z zalednimi naselji.

Zakonski rok za izvedbo naštetih naložb je 31. 12. 2023.

Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda

Dober nasvet odtehta največ

V primeru, da pripravljate prenovo, ureditev dvorišča ali okolice oz. imate težavo z odvajanjem odpadnih voda, se obrnite na nas. Skušali vam bomo svetovati, kje in kako pripravite kanalizacijske priključke, če je kanalizacija načrtovana, ali kako urediti odvajanje padavinskih voda.