Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadne vodeRavnanje z odpadnimi vodamiOkoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda

Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda

Gre za dajatev zaradi povzročanja onesnaževanja okolja, ki nastaja kot posledica odvajanja odpadnih voda v okolje. Zavezanci lahko plačujejo polno okoljsko dajatev oz. so v določenih primerih upravičeni do zmanjšanja okoljske dajatve.

Okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda podrobno opredeljuje Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 80/12 in 98/15). Uvedba plačila okoljske dajatve pomeni uveljavitev načela »onesnaževalec plača«.

Prejemnik okoljske dajatve je občina, v kateri zavezanec odvaja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, greznico ali MKČN. Za zavezanca okoljsko dajatev zaračunava izvajalec obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, v občini Radovljica je to Komunala Radovljica.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik objekta, v kateri nastajajo komunalne odpadne vode.

Določitev višine okoljske dajatve

 • Višina okoljske dajatve se določi kot seštevek enot obremenitve (EO).
 • Kjer se količina porabljene pitne vode meri, se okoljska dajatev obračunava glede na količino porabljene pitne vode.
 • Kjer se poraba pitne vode ne meri, velja, da je 1 oseba = 1 EO.
 • V obeh primerih velja, da po normativu ena oseba na leto porabi 50 m3 vode.
 • Znesek okoljske dajatve za eno EO je 26,4125 EUR/leto.

Okoljska dajatev se zavezancem zmanjša v primerih, ko se komunalne odpadne vode odvajajo v ČN z ustreznim čiščenjem, kar pomeni:

 • če se komunalne odpadne vode odvajajo v MKČN, komunalno ali skupno ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem, ki učinkovito obratuje: zmanjšanje okoljske dajatve za 90 %, 
 • če se komunalne odpadne vode odvajajo v komunalno ČN s primarnim čiščenjem: zmanjšanje okoljske dajatve za 40 %;
 • če se komunalne odpadne vode odvajajo v nepretočne greznice  in se vsebina teh greznic vozi v obdelavo na ČN, se upošteva učinek čiščenja ČN: to pomeni zmanjšanje okoljske dajatve za 90 oz. 40 % (odvisno od vrste ČN).

Obstoječe pretočne greznice se ne upoštevajo kot ČN, zaradi katerih bi se zmanjšala okoljska dajatev.

Višina okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša (brez DDV):

za uporabnika, priključenega na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali MKČN do 50 PE  0,0528 EUR/m3
za uporabnika, priključenega na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s primarnim čiščenjem 0,3170  EUR/m3
za uporabnika, ki ni priključen na kanalizacijski sistem in odpadne vode odvaja v obstoječo greznico 0,5283  EUR/m3
za uporabnika brez merjenja porabe pitne vode 26,4125 EUR/os. na leto

 

 

 

 

 

 

 

Polna okoljska dajatev se plačuje tudi v naslednjih primerih:

 • če se komunalne odpadne vode odvajajo v obstoječo (pretočno) greznico;
 • če se komunalne odpadne vode odvajajo v nepretočno greznico, iz katere se vsebina ne odvaža naprej v obdelavo na ČN;
 • če se komunalne odpadne vode odvajajo v MKČN z zmogljivostjo pod 50 PE, ki več kot en mesec ne obratuje skladno s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ali analizni izvid meritev izkazuje preseganje predpisanih mejnih vrednosti.

Za pravočasno sporočanje podatkov, od katerih je odvisen obračun okoljske dajatve, izvajalcu GJS, so odgovorni zavezanci, medtem ko izvajanje navedene uredbe nadzira Finančna uprava Republike Slovenije.

Oprostitev plačila okoljske dajatve

Okoljska dajatev se ne plačuje za odpadne vode, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporabljajo kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. To pomeni, da morajo na kmetijskem gospodarstvu nastalo greznično goščo ali blato iz MKČN zmešati skupaj z gnojnico ter ga pred uporabo v kmetijstvu skladiščiti najmanj šest mesecev.

Okoljska dajatev se ne plačuje za dobavljeno pitno vodo, iz katere ne nastaja odpadna voda in se neonesnažena vrača v okolje.

V zvezi s tem je treba izpolniti posebno izjavo (Izjava o obdelavi in uporabi grezničnih gošč ali blata MKČN v kmetijstvu) ter vlogo (Vloga za oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN) in oboje posredovati Komunali Radovljica. Obrazca se nahajata na povezavi.

Dokumente dokazil za oprostitev plačila okoljske dajatve je treba obnavljati vsake tri leta. Če vloge s priloženimi zahtevanimi dokumenti ne bomo prejeli, bomo po preteku treh let okoljsko dajatev obračunavali za vso dobavljeno količino pitne vode.