Greznice

Okolju prijazno praznjenje greznic

Odpadne vode in greznične gošče vsebujejo veliko različnih spojin, zlasti ogljikovih in dušikovih, ter mnogo mikroorganizmov, zato je pomembno, da z njimi pravilno ravnamo. Malomarno izlite v okolje lahko povzročijo različne težave, kot npr. onesnaženje virov pitne vode, širjenje nalezljivih bolezni ter "cvetenje" stoječih ali počasi tekočih voda.

Greznične gošče sodijo na čistilno napravo, kjer jih ustrezno obdelajo in razgradijo. Na tak način zajete in obdelane ne predstavljajo več tveganja za okolje in zdravje ljudi.

Lastniki greznic morajo poskrbeti za pravilno izvedbo in delovanje greznic ter njihovo redno praznjenje. V občini Radovljica izvaja redno in intervencijsko praznjenje greznic ter odvoz grezničnih gošč na centralno čistilno napravo Komunala Radovljica; edini s strani občine Radovljica določeni izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Kaj je greznica

Moderno greznico so prvič postavili leta 1860 v Franciji. Greznica je neke vrste mala čistilna naprava brez prezračevanja, zato v njej poteka anaerobno (brez kisika) čiščenje odpadnih voda, ki pritekajo iz posameznega objekta. Lahko je nepretočna ali pretočna z odtokom v ponikovalnico, v vodotok preko filtrirnega jarka ali v rastlinsko čistilno laguno. Odtokov iz greznic ni dopustno speljati neposredno v površinske vode zaradi prenizke stopnje čiščenja. Večji učinek čiščenja je dosežen, če je greznica sestavljena iz več prekatov (vsaj treh). Greznice so zgrajene iz betona in so različnih oblik (pravokotne, okrogle).

Za nepretočne greznice velja, da mora biti njihova prostornina najmanj 3 m3 na osebo, pri pretočnih pa 2 m3 na osebo, pri čemer mora biti minimalna prostornina greznice 6 m3. Dotok v greznico ne sme presegati 8 m3/dan. Pretočna greznica je definirana s standardoma SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752–1: 1995.

Delovanje greznice

greznica

Prvi prekat v greznici služi kopičenju usedlega blata in zadrževanju plavajoče skorje. V naslednjih prekatih je teh snovi vedno manj. Pri večprekatnih greznicah je zadnja komora praviloma brez skorje in usedlin. Voda se iz enega prekata v drugega pretaka skozi pretočne odprtine. Greznica je za praznjenje primerna takrat, ko se mulj nakopiči do višine pretočne odprtine ali maščoba oziroma plavajoča skorja doseže višino vtoka v greznico.

Kaj spada v greznico

Pri praznjenju žal pogosto najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo in ovirajo ali celo onemogočijo proces praznjenja, poleg tega pa lahko celo spremenijo sestavo odpadnih voda do te mere, da se upočasni proces čiščenja. V greznico spadajo izključno fekalne odpadne vode iz objekta. Izogibamo se odlaganju kuhinjskih olj in masti, saj lahko povzročijo blokiranje dovoda. Olja in masti se težko razgradijo ter povzročajo težave z vonjem in težave pri rednem praznjenju. Kemična sredstva, kot so čistila, barve, laki, higienski izdelki ipd. močno obremenijo delovanje greznice, saj pomorijo bakterijsko kulturo, ki je potrebna za normalno delovanje greznice ali celo poškodujejo komponente greznice. Odplakovanje odpadkov, ki niso biorazgradljivi, kot so cigaretni ogorki, higienski izdelki, plenice, vlažilni sintetični robčki, palčke za ušesa, britvice ipd. lahko povzročijo, da se greznica zamaši in hitro napolni.