Greznice

Okolju prijazno praznjenje greznic

Odpadne vode in greznične gošče vsebujejo veliko različnih spojin, zlasti ogljikovih in dušikovih, ter mnogo mikroorganizmov, zato je pomembno, da z njimi pravilno ravnamo. Malomarno izlite v okolje lahko povzročijo različne težave, kot npr. onesnaženje virov pitne vode, širjenje nalezljivih bolezni ter "cvetenje" stoječih ali počasi tekočih voda.

Greznične gošče sodijo na čistilno napravo, kjer jih ustrezno obdelajo in razgradijo. Na tak način zajete in obdelane ne predstavljajo več tveganja za okolje in zdravje ljudi.

Lastniki greznic morajo poskrbeti za pravilno izvedbo in delovanje greznic ter njihovo redno praznjenje. V občini Radovljica izvaja redno in intervencijsko praznjenje greznic ter odvoz grezničnih gošč na centralno čistilno napravo Komunala Radovljica; edini s strani občine Radovljica določeni izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Kaj je greznica?