Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja o vodovodnem priključku

Lastnik vodovodnega priključka je lastnik objekta, za katerega se napeljava vodovodnega priključka uporablja. Odjemalci vodovodnih storitev nas pogosto sprašujejo, kje pa je razmejitev stroškov vzdrževanja vodovodnega priključka.

Vodovodni priključek pripada individualnemu objektu in vključuje vse elemente napeljave od javnega vodovoda do objekta. V skici je vidna razmejitev zasebnega dela in javnega dela vodovodne napeljave. Lastništvo zemljišča (zasebno ali javno), kjer poteka trasa vodovodnega priključka, ne vpliva na to razmejitev.

Kdo sme posegati v vodovodni priključek?

Individualni vodovodni priključki so pomemben člen vodovodnega sistema za oskrbo gospodinjstev, podjetij, šol, bolnišnic in drugih javnih zavodov. Pomembno je, da z njimi upravlja izvajalec gospodarske javne službe, ki ima pregled nad celotnim vodooskrbnim sistemom, ter skrbi za zadostne količine vode, njeno neoporečnost in za zmanjševanje vodnih izgub. Tako za vse odjemalce ohranjamo kakovost pitne vode na enaki ravni.

V skladu z državno in občinsko regulativo lahko v vodovodne priključke v občini Radovljica posega le Komunala Radovljica, izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Popravila in rekonstrukcija zasebnega vodovodnega priključka

Stroške posegov v vodovodni priključek krije lastnik priključka. Montažna dela za popravilo ali rekonstrukcijo priključka lahko opravi le izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Komunala Radovljica. Za izvedbo gradbenih del pri popravilu ali rekonstrukciji priključka lastnik lahko izbere izvajalca po lastni presoji. Izvajalec gradbenih del mora pri izvedbi upoštevati tehnične standarde in normative za izvedbo takšnih objektov.

V občini Radovljica stroške opravljene storitve za popravilo ali rekonstrukcijo vodovodnega priključka lastniku zaračunamo, ko je storitev opravljena.

Potek popravila ali rekonstrukcije vodovodnega priključka

Za vsak posamezen primer popravila ali rekonstrukcije vodovodnega priključka opravimo ogled situacije na terenu. Na osnovi ogleda pripravimo predračun za izvedbo popravila zasebnega vodovodnega priključka, ki vključuje vgradnjo vodovodnega materiala primerne kakovosti, montažna dela in druga dela.

Po opravljeni storitvi popravila oziroma rekonstrukciji zasebnega vodovodnega priključka lastniku izstavimo račun po dejansko izvedenih delih in porabljenem materialu.

Interna napeljava in merilno mesto

Napeljava od vodovodnega priključka naprej je sestavni del interne (hišne) napeljave. Za vzdrževanje interne napeljave in kakovost vode skrbi lastnik objekta sam.

Merilno mesto je lokacija, kjer je lociran vodomerni števec. V elemente merilnega mesta, ne glede na to ali se nahaja v ali izven objekta, sme posegati le izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.