Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadne vode

Odpadne vode

Ravnanje z odpadnimi vodami

Med pomembnimi dejavniki, ki vplivajo na okolje, je tudi ravnanje z odpadnimi vodami. Pitna voda takoj po uporabi postane odpadna voda. Komunalne odpadne vode skupaj z industrijsko in padavinsko odpadno vodo potujejo iz naših domov, z industrijskih območij, s cestišč in z drugih utrjenih površin v javno kanalizacijo.

Za ohranitev vodnega ekosistema in uporabo vode za vsa živa bitja, tudi za človeka, moramo odpadne vode pred izpustom v okolje očistiti. Prav tako pa je treba poskrbeti, da neočiščene vode ne poniknejo in onesnažijo podtalnice, ki je glavni vir pitne vode.

Kaj so komunalne odpadne vode?

Kanalizacijski sistem je sestavni del komunalne infrastrukture, ki pomembno zmanjšuje vplive človeka na okolje, vpliva na varnost bivalnega prostora in zmanjšuje tveganja, ki bi lahko ogrozila naše zdravje. Gre za omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih naprav, s pomočjo katerih se zagotavlja odvajanje odpadnih voda iz stavb.

Odpadne vode odvedemo po kanalizacijskem omrežju v skladu s predpisi tako, da v kar najmanjši meri vplivamo na okolje in bivanje v naseljih. Pred vrnitvijo odpadnih voda nazaj v okolje jih ustrezno očistimo v komunalni čistilni napravi. Krogotok vode, ki smo ga prekinili z njenim odvzemom iz naravnega okolja, se tako nadaljuje.

Večina oddaljenih naselij občine Radovljica še nima kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih voda. Zbiranje odpadnih voda na teh območjih se izvaja v greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah. Komunala Radovljica tudi v teh naseljih skrbi za čisto in zdravo okolje s sistematičnim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter greznično goščo odvaža na čiščenje v Centralno čistilno napravo Radovljica.

Odvajanje odpadnih voda bo celovito urejeno šele takrat, ko se bo vse odpadne vode pred izpustom v okolje očistilo. Obenem pa moramo poskrbeti tudi za okolju prijazno ravnanje z blatom, ki je ostanek čiščenja odpadnih voda.