Skoči do osrednje vsebine
DomovOdpadkiInformacijeUrnik odvoza odpadkov

Urnik odvoza odpadkov

Odvoz odpadkov iz gospodinjstev

Odvoz vsebine zabojnika za odpadno embalažo poteka izmenično z zabojnikom za preostanek odpadkov – prvi teden vsebina zabojnika z rumenim pokrovom, naslednji teden vsebina zabojnika z zelenim pokrovom.  Odvoz poteka v skladu z letnim koledarjem odvozov odpadkov iz gospodinjstev.

Prenesite si koledar odvozov 2024

Dnevna preglednica odvozov odpadne embalaže in ostanka odpadkov iz gospodinjstev

Ponedeljek

Kropa, Kamna Gorica, Zg. Lipnica
Radovljica: Gorenjska c., Kopališka c., Kosovelova c., Kranjska c., Langusova ul., Bevkova ul., Maistrova ul., Šercerjeva ul., Žale, Jalnova c., Gradnikova c. – bloki, Dežmanova c. – bloki

Torek

Brda, Vošče, Sp. Lipnica, Lancovo, Begunje (po sedanjem razporedu), Draga, Slatna, Srednja vas, Zadnja vas
Lesce – Boštjanova ul., Šobčeva ul., Plana, Na vrtači, Dolina, Vodnikova 14, Finžgarjeva ul. – bloki, Savska c. – bloki

Radovljica: Gradnikova c. – individualne hiše, Ul. Staneta Žagarja, Tavčarjeva ul., Triglavska c., Ljubljanska c., Jurčičeva ul., Špicarjeva ul., Gregorčičeva ul., Bazoviška ul., Štrukljeva ul., Roblekovo naselje, C. na jezerca, Mlaka, C. svobode, Gradiška pot, Kolodvorska ul., Linhartov trg, Trubarjeva ul., Gubčeva ul., Cankarjeva ul., Prešernova ul., Kajuhova ul., Janševa ul., Jelovška ul., Poljska pot

Sreda Poljče, Hraše, Studenčice, Hlebce, Zgoša, Begunje (po sedanjem razporedu)
Lesce: Poljska pot, Alpska c. od Radovljice do žel. prehoda, Na Trati, Tržaška ul., Dobrška ul., Valvazorjeva ul., Ul. Kokrškega odreda, Čopova ul., Planinska ul., Letališka ul., Hraška c., Begunjska c., Dežmanova ul.
Četrtek Ljubno, Otoče, Zaloše, Podnart, Praproše, Posavec
Zapuže, Nova vas, Vrbnje, Gorica, Dvorska vas, Sp. Otok, Zg. Otok, Mošnje, Dobro Polje, Brezje, Noše, Črnivec, Peračica, Globoko, Graben
Petek Sp. Dobrava, Zg. Dobrava, Sr. Dobrava, Prezrenje, Mišače, Ovsiše, Brezovica, Rovte, Češnjica, Poljšica, Dobravica, Lipnica
Lesce: C. na Lipce, Aljaževa ul., Vojkova ul., Blejska c., Taleška ul., Alpska c. od žel. prehoda do križišča za Bled, Dacarjeva ul., Golf igrišče, Finžgarjeva ul. – individualne hiše, Savska c. – individualne hiše, Tovarniška ul., Vodnikova ul., Koroška ul., Železniška ul., Rožna dolina, Gradnikova c. – bloki

Odpadkov ne bomo odvažali v prazničnih dneh, in sicer v ponedeljek,1. 1., sredo, 1. 5., petek, 1. 11., in v sredo, 25. 12. 2024. Odvoz odpadkov bo v teh tednih potekal z enodnevnim zamikom.

Na praznike in dela proste dni je zbirni center zaprt.

Razpored pobiranja bioloških odpadkov - nov urnik od 1. 1. 2024

Sreda Četrtek Petek

Radovljica

Lesce: Na Trati, Tržaška ul., Dobrška ul., Valvazorjeva ul.,
Ul. Kokrškega odreda, Čopova ul., Planinska ul., Letališka
ul., Hraška c., Begunjska c., Dežmanova ul.

Lesce - bloki in ostali deli lesc

Studenčice, Hraše, Hlebce, Nova vas

KS Begunje

Vrbnje, Gorica

KS Otok, KS Mošnje, KS Brezje, KS Podnart, KS Ljubno, KS
Kropa, KS Kamna Gorica, KS Lancovo, KS Srednja Dobrava

Pranje posod za biološke odpadke izvajamo od aprila do novembra 1-krat mesečno.

Kosovni  odpadki

Delavci Komunale Radovljica odvažajo kosovne odpadke na osnovi sistema kuponov.