Urniki

Odvoz odpadkov iz gospodinjstev

Odvoz vsebine zabojnika za odpadno embalažo poteka izmenično z zabojnikom za ostale gospodinjske odpadke – enkrat tedensko vsebina zabojnika z rumenim pokrovom, drugič zabojnika z zelenim pokrovom.  Odvoz poteka v skladu z letnim koledarjem odvozov odpadkov iz gospodinjstev.

Prenesite si koledar odvozov 2021

Dnevna preglednica odvozov odpadne embalaže in ostanka odpadkov iz gospodinjstev

Ponedeljek

Kropa, Kamna Gorica, Zgornja Lipnica
Radovljica: Gorenjska cesta, Kopališka cesta, Kosovelova cesta, Kranjska cesta, Langusova ulica, Bevkova ulica, Maistrova ulica, Šercerjeva ulica, Žale, Jalnova cesta, Gradnikova cesta – bloki, Dežmanova cesta – bloki 

Torek

Brda, Vošče, Spodnja Lipnica, Lancovo, Begunje (po razporedu), Draga, Slatna, Srednja vas, Zadnja vas
Lesce – Boštjanova ulica, Šobčeva ulica, Plana, Na vrtači, Dolina,  Vodnikova 14, Finžgarjeva ulica – bloki, Savska cesta – bloki
Radovljica: Gradnikova cesta – individualne hiše, Ul. Staneta Žagarja, Tavčarjeva ulica, Triglavska cesta, Ljubljanska cesta, Jurčičeva ulica, Špicarjeva ulica, Gregorčičeva ulica, Bazoviška ulica, Štrukljeva ulica, Roblekovo naselje, Cesta na jezerca, Mlaka, Cesta svobode, Gradiška pot, Kolodvorska ulica, Linhartov trg, Trubarjeva ulica, Gubčeva ulica, Cankarjeva ulica, Prešernova ulica, Kajuhova ulica, Janševa ulica, Jelovška ulica, Poljska pot, Globoko, Graben
Sreda Poljče, Hraše, Studenčice, Hlebce, Zgoša, Begunje (po razporedu)
Lesce: Poljska pot, Alpska cesta, od Radovljice do žel. prehoda, Na Trati, Tržaška ulica, Dobrška ulica, Valvazorjeva ulica, Ul. Kokrškega odreda, Čopova ulica, Planinska ulica, Letališka ulica, Hraška cesta, Begunjska cesta, Dežmanova ulica
Četrtek Ljubno, Otoče, Zaloše, Podnart, Praproše, Posavec
Zapuže, Nova vas, Vrbnje, Gorica, Dvorska vas, Spodnji Otok, Zgornji otok, Mošnje, Dobro Polje, Brezje, Noše, Črnivec, Peračica
Petek Spodnja Dobrava, Zgornja Dobrava, Srednja Dobrava, Prezrenje, Mišače, Ovsiše, Brezovica, Rovte, Češnjica, Poljšica, Dobravica, Lipnica
Lesce: Cesta na Lipce, Aljaževa ulica, Vojkova ulica, Blejska cesta, Taleška ulica, Alpska cesta od žel. prehoda do križišča za Bled, Dacarjeva ulica, Golf igrišče, Finžgarjeva ulica – individualne hiše, Savska cesta – individualne hiše, Tovarniška ulica, Vodnikova ulica, Koroška ulica, Železniška ulica, Rožna dolina, Gradnikova cesta – bloki

Ostanka odpadkov in embalaže ne bomo odvažali v prazničnih dneh, in sicer: v petek 1. 1. 2021,  in ponedeljek 1. 11. 2021. Odvoz odpadkov bo v tem tednu potekal z enodnevnim zamikom.

Na praznike in dela proste dni je zbirni center zaprt.

Razpored pobiranja bioloških odpadkov

vsak četrtek vsak petek
Radovljica ostali deli občine Radovljica
Lesce  

Pranje posod za biološke odpadke izvajamo od aprila do novembra 1-krat mesečno.

Kosovni in drugi odpadki

Delavci Komunale Radovljica odvažajo kosovne odpadke na osnovi sistema dopisnic, nevarne in ostale odpadke pa lahko oddate v zbirnem centru. Tam jih bodo prevzeli usposobljeni strokovnjaki in poskrbeli za njihovo pravilno ter okolju prijazno odlaganje ali nadaljnjo predelavo.