Obvestila

Uskladitev cen komunalnih storitev

01.04.2021

V občini Radovljica od 1. aprila 2021 veljajo nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom, določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Osnova za izračun lastne cene storitev posamezne gospodarske javne službe so celotni načrtovani stroški storitev za prihodnje obračunsko obdobje, ki se delijo z načrtovano količino storitev.

Nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, ki veljajo od aprila 2021, je na 17. seji potrdil Občinski svet Občine Radovljica. Račune za april 2021 z novimi cenami bodo uporabniki prejeli v prvih dneh maja.

Kaj vpliva na spremembo cene?

Na spremembo cene komunalnih storitev bodo vplivali višji stroški tako prevzema blata iz čistilnih naprav in greznic  kot obdelave odpadkov, nižja omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter subvencija cene omrežnine oskrbe s pitno vodo s strani Občine Radovljica.

Spremembe na trgu so vplivale na zvišanje cene storitev za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin, saj so se stroški prevzema odpadnega blata iz čistilnih naprav in greznic pomembno zvišali.

Uskladitev cene komunalnih storitev narekuje tudi podražitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla v letu 2021, do katere bo prišlo v dveh delih, in sicer v aprilu in oktobru.

Na nižje stroške poslovanja pa bo vplivala nižja amortizacija in s tem za skoraj 10 odstotkov nižja najemnina za infrastrukturo za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

V občinskem proračunu za leti 2021 in 2022 so predvidena sredstva za namen blaženja zvišanja cen komunalnih storitev za gospodinjstva in neprofitne organizacije. Na občinskem svetu je bil potrjen najbolj optimalen način subvencioniranja omrežnine pitne vode, ki bo dosegel vse uporabnike javnega vodovoda. Subvencija omrežnine za oskrbo s pitno vodo bo od 1. 4. do 30. 9. 2021 znašala 0,4109 EUR/faktor brez DDV, od 1.10.2021 do 31.12.2022 pa 0,8846 EUR/faktor brez DDV. Število faktorjev je določeno na osnovi velikosti vodomera. Stanovanjske hiše (vodomer velikosti <= DN 20 mm) in stanovanja v večstanovanjskih objektih imajo en (1) faktor.

Kolikšna bo uskladitev cen?

Po usklajevanju cen z uredbo bodo od 1. 4. 2021 končni stroški za uporabnike nekoliko višji. Za povprečno gospodijstvo z mesečno porabo vode 12 m3 in uporabo 120-litrskega zabojnika za mešane komunalne odpadke bo znesek povišanja na mesečni ravni znašal 0,37 ali 0,21 EUR, odvisno od vrste odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (priklop na kanalizacijo ali greznica). Brez subvencije bi se povprečnemu gospodinjstvu, ki uporablja kanalizacijo, višina računa v letu 2021 zvišala za 1,34 EUR, uporabnikom greznic pa za 1,18 EUR.

Cenik storitev je objavljen na povezavi.

Kje smo in kam želimo?

Komunala Radovljica si prizadeva za optimalno razmerje med kakovostjo in ceno storitev. Visoka raven zadovoljstva uporabnikov in konkurenčnost cene komunalnih storitev to potrjujeta. Analiza trenutnih cen komunalnih storitev zgornje Gorenjske (Naklo, Bled, Gorje, Tržič, Žirovnica, Jesenice, Radovljica) je pokazala, da bo cena komunalnih storitev v občini Radovljica tudi po uskladitvi najnižja v regiji.


06.05.2021 - Popolna zapora Gradnikove ceste

01.04.2021 - Uskladitev cen komunalnih storitev

08.12.2020 - Popolna zapora Ceste svobode pri mostu čez železnico

20.11.2020 - Prometna ureditev v občini Radovljica med nadgradnjo železniške proge na odseku Podnart – Lesce Bled

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

15.10.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

15.10.2020 - Napotki za varno ravnanje z odpadki

10.10.2020 - Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, spadajo v zelen zabojnik za preostanek odpadkov

05.06.2020 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

20.05.2020 - Uradne ure na sedežu podjetja od 21. 5. 2020

13.05.2020 - Preventivni ukrepi na internih vodovodnih omrežjih

05.05.2020 - Zbirni center in Štacuna Bravač ponovno odprta

28.04.2020 - Odvoz kosovnih odpadkov spet vzpostavljen

16.03.2020 - Zbirni center Radovljica zaprt, ustavljen odvoz kosovnih odpadkov in grezničnih gošč

13.03.2020 - Na sedežu podjetja do preklica ni uradnih ur

15.01.2020 - Priročnik za ravnanje z odpadnimi vodami v vašem nabiralniku.

25.04.2019 - Certifikat Voda iz pipe

04.04.2019 - Sprejemamo odpadno silažno folijo

04.02.2019 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

22.01.2019 - Nepogrešljiv priročnik za manj odpadkov v vašem nabiralniku.

07.11.2018 - Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo kakovostne storitve

06.11.2018 - Pravilno odčitavanje stanja vodomera

05.09.2018 - Zimski delovni čas Štacune Brvač

02.03.2018 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

02.03.2018 - Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2017

06.02.2018 - Leto 2018 prinaša nove cene komunalnih storitev

22.12.2017 - Potek sanacije vodovoda Langusove ulice v Radovljici in stanje cest v območju gradbišča

22.11.2017 - Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

04.06.2017 - Zbiralnice odražajo našo osveščenost

06.03.2017 - Kakšno vodo smo pili v letu 2016?

07.02.2017 - Praznjenje greznic in MKČN v letu 2017

03.02.2017 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

03.01.2017 - Napotki za uspešno ločevanje odpadkov 2017 že v vašem nabiralniku

10.11.2016 - Oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN za kmetijska gospodarstva

27.10.2016 - Svetniki potrdili Zero Waste zavezo Občine Radovljica

21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

13.07.2016 - Obvestilo lastnikom malih komunalnih čistilnih naprav

01.04.2016 - S 1. 4. 2016 nove cene komunalnih storitev

01.03.2016 - Kakšno vodo smo pili v letu 2015?

16.02.2016 - Okolju prijazno praznjenje greznic

09.02.2016 - Sprememba višine okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

04.02.2016 - Odpadke na pokopališču bomo ločevali bolje

04.01.2016 - Praktični napotki za ločevanje odpadkov 2016 že v vašem nabiralniku

Arhiv