Skoči do osrednje vsebine

Obvestila

Uskladitev cen komunalnih storitev

01.04.2023

V občini Radovljica od 1. aprila 2023 veljajo nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cene komunalnih storitev so bile zadnjič usklajene 1. 4. 2021.

Merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom, določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Osnova za izračun lastne cene storitev posamezne gospodarske javne službe so celotni načrtovani stroški storitev za prihodnje obračunsko obdobje, ki se delijo z načrtovano količino storitev.

Nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, ki veljajo od aprila 2023, je na 4. seji 27. 3. 2023 potrdil Občinski svet Občine Radovljica. Račune za april 2023 z novimi cenami bodo uporabniki prejeli v prvih dneh maja.

Kaj vpliva na spremembo cene?

Na spremembo cene komunalnih storitev so vplivali višji stroški dela, storitev in materiala, ki so posledica razmer na trgu. Med blagom naj omenimo višje cene energentov, predvsem električne energije (400-% povišanje), vodovodnega in kanalizacijskega materiala, nadomestnih in rezervnih delov, tovornih specialnih vozil ter zabojnikov.  Med storitvami pa višje stroške prevzema vseh vrst odpadkov, gradbenih storitev, analiz pitne in odpadne vode ter vzdrževanja vozil in strojev.

Na spremembo cene omrežnin vpliva višja ali nižja amortizacija osnovnih sredstev komunalne infrastrukture, ki je v lasti občine, in stroški vzdrževanja vodovodnih priključkov ter vodomerov. Ceni omrežnine za oskrbo s pitno vodo in odvajanje odpadne vode (kanalizacija) se zvišujeta, ceni omrežnin za čiščenje odpadne vode za uporabnike kanalizacije ter uporabnike greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav pa znižujeta.

V občinskem proračunu so za leto 2023 predvidena sredstva za namen blaženja zvišanja cen komunalnih storitev za gospodinjstva in neprofitne organizacije. Na občinskem svetu je bil potrjen najbolj optimalen način subvencioniranja omrežnine pitne vode, ki bo dosegel vse uporabnike javnega vodovoda. Subvencija omrežnine za oskrbo s pitno vodo bo od 1. 4. do 31. 12. 2023 znašala 0,8806 EUR/faktor brez DDV. Število faktorjev je določeno na osnovi velikosti vodomera. Stanovanjske hiše (vodomer velikosti <= DN 20 mm) in stanovanja v večstanovanjskih objektih imajo en (1) faktor.

Kolikšna bo uskladitev cen?

Po usklajevanju cen z uredbo bodo od 1. 4. 2023 končni stroški komunalnih storitev za uporabnike višji.

Za povprečno gospodinjstvo z mesečno porabo vode 12 m3, uporabo 120-litrskega zabojnika za mešane komunalne odpadke in 80-litrskega zabojnika za biološke odpadke bo znesek povišanja na mesečni ravni znašal od 15,7 % do 16,8 %, odvisno od vrste odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (priklop na kanalizacijo ali greznica). Račun za komunalne storitve za omenjeni primer bo tako višji za 8,49 ali 8,95 evra na mesec in bo znašal 62,40 ali 62,74 evrov. Brez subvencije bi se povprečnemu gospodinjstvu, ki uporablja kanalizacijo, višina računa v letu 2023 zvišala za 9,37 EUR, uporabnikom greznic pa za 9,83 EUR.

Cenik komunalnih storitev

 

 


30.05.2023 - Prosto delovno mesto Strokovni sodelavec za javna naročila, kakovost in komuniciranje

30.05.2023 - Zero waste v turizmu

19.05.2023 - Izmenjevalnica oblačil ponovno uspela

20.04.2023 - Spodbujajmo e-krožno

01.04.2023 - Uskladitev cen komunalnih storitev

29.12.2022 - Koledar odvoza odpadkov iz gospodinjstev 2023

29.12.2022 - Dva kupona za odvoz kosovnih odpadkov

08.11.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

20.09.2022 - Zbrali več kot dve toni nevarnih odpadkov

20.07.2022 - Prepoved uporabe pitne vode za zalivanje in pranje avtomobilov

24.04.2022 - Naložbe za obnovo in širitev komunalne infrastrukture

01.03.2022 - Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

01.03.2022 - Kakšno vodo smo pili v letu 2021

21.02.2022 - Ukrepi in informacije, vezane na preprečevanje širjenja koronavirusa

03.02.2022 - Nova sodila za preračun stroškov ravnanja z odpadki

27.12.2021 - Ozaveščenost se začne z A in konča z Ž

27.12.2021 - Biološki odpadki – nov urnik od 1. 1. 2022

02.11.2021 - Preventivno spremljanje vodovodnih inštalacij pozimi

20.10.2020 - Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine

Arhiv