Skoči do osrednje vsebine

Za medije

Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

10.04.2014

Radovljica, 9. 4. 2014 - Občinski svet občine Radovljica je na 29. seji potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica ter sprejel cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica.

Vlada RS je sprejela novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12 in št. 109/12 – v nadaljevanju: uredbo), ), ki velja od 1. januarja 2013 dalje, s katerim je občinam naložila obvezo, da oblikujejo cene za komunalne storitve po novi metodologiji do aprila 2014.

Uredba je poenotila oblikovanje cen na področju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: GJS) na celotnem območju Republike Slovenije. Za storitve GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne komunalne ter padavinske odpadne vode ter storitve ravnanja z odpadki uredba uvaja ceno omrežnine oziroma ceno javne infrastrukture (fiksni del cene) in ceno za opravljanje storitev posameznih dejavnosti (variabilni del cene).

Predračunske cene storitev, ki jih vsebuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica (v nadaljevanju: elaborat), morajo po uredbi pokrivati stroške izvajanja dejavnosti na območju občine Radovljica in ne smejo več bremeniti tržnih dejavnosti izvajalca GJS. Osnova za izračun lastne cene storitev posamezne GJS so celotni načrtovani stroški teh storitev za prihodnje obračunsko obdobje, ki se delijo z načrtovano količino teh storitev.

Občinski svet Občine Radovljica je potrdil elaborat, ki ga je v skladu z uredbo pripravil izvajalec GJS v občini Radovljica Komunala Radovljica.

V skladu s sprejetim elaboratom je občinski svet Občine Radovljica potrdil cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, ki veljajo od 1. maja 2014 dalje.

Razliko med obstoječim in novim obračunom predstavljajo spremenjeni faktorji omrežnine za porabo vode (storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje) in zaračunavanje dejanskega stroška odvoza bioloških odpadkov uporabnikom, ki to storitev koristijo.

Uredba pri obračunavanju oskrbe s pitno vodo določa:

  • omrežnina je fiksen strošek in se obračuna glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera (faktor);
  • večji obseg stroškov omrežnine (najemnina, zavarovanje, stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod).

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračunava omrežnina za najmanjši priključek (kot uporabnikom v stanovanjskih hišah; 5. odstavek 17. člena uredbe). Nove investicije v javno infrastrukturo bodo povečevale ceno omrežnine.

Vpliv uredbe na cene storitev na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja komunalne odpadne vode (tabela 1):

  • nižja cena storitve: za gospodinjstva, ki imajo nadpovprečno število članov (več kot 3 osebe na gospodinjstvo oziroma mesečno porabo nad 12 m3) ter za gospodinjstva v večstanovanjskih objektih, ki imajo porabo večjo od 18 m3 mesečno;

  • cena na podobni ravni: za gospodinjstva, ki imajo povprečno število članov (3 osebe na gospodinjstvo oziroma porabo med 8 in 12 m3 mesečno),

  • višja cena storitve: za gospodinjstva, ki imajo manjše število članov od povprečja (manj kot 3 osebe na gospodinjstvo oziroma mesečno porabo manj kot 8 m3); razlog je v višji ceni za uporabo javne infrastrukture.

Storitve ravnanja z odpadki se po uredbi obračunavajo glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke ter glede na pogostost odvoza posameznega zabojnika. Mešane komunalne odpadke odvažamo vsak drugi teden, biološke pa tedensko.

Vpliv uredbe na področju ravnanja z odpadki (tabela 1):

  • nižja cena storitve: za gospodinjstva, ki v individualnih objektih ne uporabljajo storitve odvoza bioloških odpadkov;

  • cena na podobni ravni: za gospodinjstva v večstanovanjskih objektih; zaradi različnih kombinacij velikosti zabojnikov in števila oseb, lahko pride do manjših odstopanj;

  • višja cena storitve: za gospodinjstva, ki v individualnih objektih uporabljajo storitve odvoza bioloških odpadkov.

Sprejete uskladitve cen ne pomenijo dodatnih finančnih obremenitev za proračun Občine Radovljica, saj cene ne bodo subvencionirane.

 

Tabela 1: Vpliv uredbe na cene storitev GJS

Cena po uredbi

Oskrba s pitno vode, odvajanje in čiščenje odpadne vode

Ravnanje z odpadki

Nižja cena storitve

- za gospodinjstva, ki imajo nadpovprečno število članov (več kot 3 osebe na gospodinjstvo oziroma mesečno porabo nad 12 m3)

- za gospodinjstva v večstanovanjskih objektih, ki imajo porabo večjo od 18 m3 mesečno

- za gospodinjstva, ki v individualnih objektih ne uporabljajo storitve odvoza bioloških odpadkov

Cena na podobni ravni

- za gospodinjstva, ki imajo povprečno število članov (3 osebe na gospodinjstvo oziroma porabo med 8 in 12 m3 mesečno)

- za gospodinjstva v večstanovanjskih objektih; zaradi različnih kombinacij velikosti zabojnikov in števila oseb, lahko pride do manjših odstopanj

Višja cena storitve

- za gospodinjstva, ki imajo manjše število članov od povprečja (manj kot 3 osebe na gospodinjstvo oziroma mesečno porabo manj kot 8 m3); razlog je v višji ceni za uporabo javne infrastrukture

- za gospodinjstva, ki v individualnih objektih uporabljajo storitve odvoza bioloških odpadko

Cenik in elaborat najdete na povezavi.

Več informacij za novinarje: Blanka Mrak, GSM: 041 636 017, e-naslov: blanka.mrak@komunala-radovljica.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21.10.2016 - Gorenjska se je pridružila E-cikliranju

18.02.2015 - Središče ponovne rabe odslej tudi v Radovljici

30.09.2014 - Oskrba z vodo v Mišačah odslej boljša

10.04.2014 - Tudi v radovljiški občini obračun komunalnih storitev po veljavni uredbi

26.07.2013 - Oskrba z vodo v Podnartu odslej boljša

05.07.2012 - Izvir zdravja za vse

20.04.2012 - Predstavitev novega smetarnika ob Svetovnem dnevu Zemlje

01.03.2012 - Otvoritev razstave Od malih nog mislimo zeleno

22.11.2011 - Od malih nog mislim zeleno

11.10.2011 - Dan odprtih vrat - dan kompostu predan

04.08.2009 - Sonce je na naši strani